ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    04.01.2022. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 31.12.2021. 228,265.99 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а 11,840,321.92 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 10,738.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 118,556.26 дин.
12,197,882.17 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом  11,195,411.56 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 151,572.03 дин.
  11,346,983.59 дин.
САЛДО НА ДАН 04.01.2022. год. 850,898.58 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 10,221,908.06 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 0.00 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 0.00 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 0.00 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 0.00 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 0.00 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 973,503.50 дин.
10. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 0.00 дин.
12. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
14. О С Т А Л О 0.00 дин.
15   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 11,195,411.56 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 04.01.2022. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 103964453 061 13,915.22 дин.
2 АГРОАУТО  102059766 061 12,610.00 дин.
3 ИНСТ.ЗА МЕД.РАДА. КАРАЈОВИЋ 106217293 061 71,620.00 дин.
4 КОЛОР СЗТР 101408189 061 62,380.00 дин.
5 СВЕТИ ЛУКА О.Б. 107163198 061 98,440.00 дин.
6 КОМУНАЛАЦ ЈП 102011882 061 47,059.74 дин.
7 ЗИПСОФТ ДОО 104068722 061 100,000.00 дин.
8 ДЕЛТАГРАФ ДОО 101926700 061 8,300.04 дин.
9 ВИКОР ДОО 100134880 064 150,420.12 дин.
10 СВЕТИ ЛУКА О.Б. 107163198 051 20,000.00 дин.
11 КОМУНАЛАЦ ЈП 102011882 051 20,000.00 дин.
12 ЗИПСОФТ ДОО 104068722 051 20,000.00 дин.
13         дин.
14         дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 624,745.12 дин.